Changes

Jump to: navigation, search

ISDH 2015

No change in size, 08:07, 19 July 2015
m
Electronic, Digital & CGH
;[[media:ISDH2015Sakamoto.pdf | FAST CALCULATION OF CGH FOR RECTANGULAR PATCH MODEL]] : by Yuji Sakamoto, Yuki Ogihara, Takuya Sugawara (Japan)
;[[media:ISDH2015Yoshikawa.pdf | IMAGE QUALITY EVALUATION OF A COMPUTER-GENERATED PHASE HOLOGRAM]] : by Hiroshi Yoshikawa, Takeshi Yamaguchi (Japan)
;[[media:ISDH2015Zhang.pdf : | COMPUTER-GENERATED HOLOGRAM BASED ON LAYERED HOLOGRAPHIC STEREOGRAM]] : by Hao Zhang , Yan Zhao, Liangcai Cao, Guofan Jin (China)
;[[media:ISDH2015Zhao.pdf | DISPLAY AND MEASUREMENT OF COMPLEX FLOW FIELDS BY USING DIGITAL HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY]] : by Jianlin Zhao, Jianglei Di, Jun Wang, Bingjing Wu (China)

Navigation menu